خادم اسلام

فرهنگی , سیاسی , اجتماعی

 سوالات جوابات کوتاه برای جوانان

1:- کشورما چه نام دارد.؟ جواب:- کشوری ما افغانستان نام دارد.

2:- افغانستان داری چندولایت است.؟  جواب :- افغانستان داری (34)ولایت است.

3:- پای تخت افغانستا کدام شهراست.؟ جواب:- پای تخت افغانستان شهرکابل است.

4:- همسایه های افغانستان کدام کشورهااند.؟ جواب:- ایران،پاکستان،چین،تاکستان ازبکستان وترکمنستان.

5:- ایران درکدام سمت افغانستان قراردارد.؟ جواب:- ایران درغرب افغانستان قراردارد.

6:- پاکستان درکدم سمت افغانسنان قراردارد.؟ جواب:- پاکستان درجنوب افغانستان قراردارد.

7:- چین درکدام سمت افغانسان قراردارد.؟ جوابک- چین درشمال افغانستان قراردارد.

8:- تاجکستان درکدام سمت افغانستان قراردارد.؟جواب:- تاجکسان درشمال افغانستان قراردارد.

9:- ازبکستان درکدام سمت افغانستان قراردارد.؟ جواب:- ازبکستان درشمال افغانستان قراردارد.

10:- ترکمنستان درکدام سمت افغانستا ن قراردارد.؟ جواب:- ترکمنستان درشمال افغانستان قراردارد.

11:- افغانستان دارای چقدرنفوس است.؟ جواب :- افغانستان دارای(25)ملیون نفرمیباشد.

12:- مساحت افغانستان چقدراست.؟ جواب:- مساحت افغان نستان حدود652،225 کلیومتراست.

13:- افغانستان ازنظرمساحت چندمین کشوراست.؟جواب:- افغانستان ازنظرمساحت (40)مین کشوردرجهان است.  14:- مشهورترین کوهای افغانستان چه نام دارد.؟جواب:- مشهررترین افغانستان کوه هندوکش وکوه بابا نام دارد.   15:- مشهورترین دریاهای افغانستان کدام اند.؟ مشهوتردریان های افغانستان دریاآمو،دریای هلمندوهیری رود میباشند 

16:- دریاآمودرکدام قسمت افغانستان قراردارد.؟جواب:-دریاآمودرشمال افغانستان قراردارد.

17:- دریاآموازکجاسرچشمه میگیرد.؟  جواب :- دریای آموازکوه های پامیر سرچشمه گرفته  است.

 18:- دریاآموکدام گشورهاراازافغانستان جدامیسازد.؟جواب:- دریای آموکشورهای تاجکستان،ازبکستان،وترکمنستان راازافغانستان جدامی کند.

19:- دریای هلمند ازکدام کوه ها سرچشمه میگیرد.؟ جواب:- دریای هلمندازکوه های پغمان درغرب کابل سرچشمه میگیرد.

20:- هیری رود ازکدام کوهاسرچشمه میگیرد.؟جواب:- هیررودازکوه های بابا درمرکز افغانستان سرچشمه  میگیرد.

21:- مولان جلال الدین محمد بلخی کی است.؟ودرکجا تولدیافته است.؟

جواب:- مولان جلال الدین بلخی شاعر ومتفکر بزرگ است. ودربلخ افغانستان تولد یافته است.    

22:- مولانا عبدالرحمن جامی کی بود؟وبعدازمرگشدرکجادفن شد.؟

جواب:- مولانا عبدالرحمن جامی شاعر بزرگی ،وبعداز مزگش درشهر هرات دفن گردید.

23:- سیدجمال الدین افغان کی بود،ودرکجاتولد شده است.؟

جواب:- سیدجمال الدین افغانی فلیسوف ومردآزادی خواهی بود،اودراسعداباد مربوط ولایت کنرتولد شده است.

24:- شاه امان الله که بود؟ جواب :- شاه امان الله خان یکی ازپادشاه های افغانستان است.

25:- شاه امان الله چه خدمتی به افغانستان نمود؟ جواب:- شاه امان الله استقلال افغانستان راازانگلیس ها گرفت.

26:- درکدام سال افغانستان ازانگلیس هااستقلال خودراگرفت.؟جواب ک- درسال1919 میلادی.

27:-درکدام تاریخ افغانستان جشن استقلال خودراتجلیل مینماید.؟جواب:- در28اسدویا19اگست.

28:- حافظ کی است.؟جواب :- خواجه حافظ شیرازی یکی ازشاعران شیرین سخن زبان دری میباشد.

29:- رحمان بابا کی بود.؟ جواب:- رحمان بابا یکی ازشاعران مشهور زبان پشتو است.

30:- خوشحال خان ختکی کی است.؟جواب خوشحال خوان ختکشاعرمشهورزابان پشتواست.

31:- احمدظاهر کی بود.؟جواب :- احمدظاهر یکی ازمشهورترین ازآوازخوانان محبودافغانستان است

32:- ناشناس کی ست.؟جواب:-ناشناس یکی آوازخوانان محبوب افغانستان است.

33: استادسرآهنگ ک است.؟جواب:-استادسرآهنگ یکی ازآوازخوانان محبوب ومشهور افغانستان است.

34:- افغانستان درکدام قاره موقعیت دارد.؟جواب :-افغانستان درقاره آسیاموقعیت دارد.

35:- چرافغانستان راقلب آسیا می گویند.؟جواب:-بخاطراینک افغانستان درمرکزاسیاموقعیت دارد.

36:- هوای افغانستان سرداست یاگرم.؟ هوای افغانستا معتدل است نه زیاد سردونه زیادگرم اسک:

37:- افغانستان معادن دادریاخیر.؟ جواب:- بلی افغانستان دارای معادن زیا است.

38:- کدام یکی ازمعادن افغانستانرامیسشناسید.؟جواب:- معدن ذعال سنگ،گاز،لاجور ،مس وآهن.

39:- ایا افغانستان معدن تیل دادرد.؟جواب ک- بیل دارد

40:- آیاتیل افغانستان استخراج میشود.؟ جواب:- نه تیل درافغانستان هنور استخراج نمی شود.

 تاریخ قانون اساسی افغانستان

سوال اول:قانو ن اساسی راتعریف کنید.؟  جواب:- قانون عبارت از مجموعه قواعد اساسی سازمان دهنده دولت که به شکل یک  -

سندرسمی قانونی ،توسط مقامات ویژه صلاحیت دارتصویب وصادرشده باشد.

سوال دوم : - برای اولین بار قانون اساسی درکدام سال تصویب شده ، توسط کدام شخص ودرکجا .؟

جواب دوم :- قانون اساسی اولین بار در20حمل1302 مطابق19اپریل1923تصویب شد ،اولین قانون اساسی توسط امان الله خان درشهرجلاآب تشکیل شد.

نوت: این قانون اساسی در(37)ماده تصویب ومتعاقیباً درلوی جرگه پغمان درسال(1303)به امضأرسیدوبرای اولین بادرتاریخ افغانستان قدرت شاهی توسط قانون وموسیسات سیاسی مانند هیئت وزیران، شواری ولایات ،ومحاکم،محدودگردیدویک تعداد معین ازحقوق اساسی مردم مانندآذادی بیان ومطبوعات یامصئونیت مسکن ومحرمیت مکاتبات تامین گردید.

سوال سوم:- دومین قانون اساسی افغانستان توسط کدام شخص ، درکدام سال وبنام چه یادمی شد.؟

جواب سوم:- دومین قانو اساسی افغانستان توسط حبیب الله کلکانی مشهور به بچه سقوا تصویب شده بود ودرسال1309مطابق (1930)که به نام (اصول اساسی دولت علیه افغانستان )یادمی شد

سوال چهارم:- سومین قانون اساسی درکدام سال وتوسط کدام شخص توشیح شده است .؟

جواب چهارم :- سومین قانون اساسی درسال(1343)شمسی که مطابق(1964)میلادی درزمان پادشاهی ظاهرشاه و بعد از سی سال پادشاهی درزمان صدارت دوکتورمحمد یوسف سومین قانون اساسی افغانستان را توشیح نمود

سوال پنجم:- چهارمین قانون اساسی افغانستان درکدام سال وتوسط کدام شخص تصویب شدآنرامفصلاً شرح بدارید.؟

جواب پنجم:- چهارمین قانو اساسی افغانستان توسط (داودخان)بعدازکوتای26سطان سال1352 قانون اساسی (1343)لغونموده ودر25 سال1355چهارمین قانون اساسی جدیددرلوی جرگه تصویب دورحوت همان سال نافذگردید.

باتحول 7ثورسال1357قانون اساسی  داودخان ملغاقرارگرفت.

سوال ششم : - پنجمین قانون اساسی درکدام سال وتوسط کدام شخص تصویب گردید واصح سازید.؟

جواب ششم :- پنجمین قانون اساسی افغانستان توسط دکتورنجیب الله درسال1365تصویب شد.؟

سوال هفتم :- قانون ششم درکدام سال توشیح شد.؟

جواب7:- شمین قانون اساسی افغانستان در8و9قوس سال1366توسط لوی جرگه تصویب شدودر9/9/1366به توشیح ریاست جمهوری رسید ودرسال 1371این قانون ملغاقرارگرفت.

سوال هشتم :- هفتمین قانون اساسی به نام چه یادشده درکدام سال توسط کدام شخص تصویب شده آنرمفصلاً شرح دهید.؟

جواب سوال هشتم :- هفتمین قانون اساسی افغانستا تحت عنوان (اصول اساسی جدید افغانستان )یادمیشود وتوسط کمسیون مرکب از50نفری ازافرادانتصابی دولت در114ماده تهیه وتصویب گردید.

سوال نهم :- هشتمین قانون اساسی افغانستان درکدام سال درچند ماده وچندفصل تصویب شده است .؟

جواب 9 :- هشتمین قانون اساسی افغانستان درسال1382خورشیدی در(12)دوازده فصل و(162)ماده ازسوی لوی جرگه قانون اساسی تصویب شده

آیامیدانید

 1:-  اولین نسخ درقرآن عظیم الشان تحویل قبله است.   2 :- اولین آیه که شرف نزول یافت(اقراباسم ربک الذی خلق)بود.

3:-  اولین کسیکه درجنگ بین مسلمین ومشرکین کشته شده ابن الحضری می باشد.

4:-  اولین خون ناحق که درزمین صورت گرفته قابیل بودکه هابیل راکشت.

5:-  اولین کسیکه بااراول به طرف مشرکین تیرشلیک کردسعدبن ابی وقاص بود.

6:-  اولین زنی که به حضرت محمد(ص)ایمان آورده حضرت بی بی خدیجه کبری(رض)زوجه حضرت رسول اکرم(ص)بود.

7:-  اولین مردکه شرف ایمان یافت حضرت ابوبکر صدیق(رض)بود.

8:-  اولین نوجوانی که به اسلام ایمان آورد حصرت علی(رض)بود.

9:-  اولین غزوه حضرت محمد(ص)غزوه بدراست که در دره بدر صورت گرفت.

10:- اولین مسجد مسلیمین مسجدقباه است.    11:- برای اولین بارمسلمانها به حبشه هجرت نموده اند.

12:- اولین مؤذن اسلام حضر بلال(رض) بود.

13:- اولین کسیکه درفتح مکه به دین اسلام مشرف شد ابوسفیان بن حارث بود.

14:- اولین بار حج درسال نهم هجری انجام یافت.   15:-  اولین اعمارتی که به روی زمین تعمبر شد خانه کعبه است.

16:- اولین لباس دوخته شده راحضرت ادریس به تن کرده بود.

 شماره تماس ۰۷۸۸۸۴۶۰۲۹

+ نوشته شده در  شنبه ششم فروردین ۱۳۹۰ساعت 11:19  توسط عبدالله ناظری  |